Rutiner för klagomålshantering och synpunkter

 

Enligt skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.  

Syftet är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet samt att ge vårdnadshavare större möjligheter att påverka verksamheten. Ibland kan det också handla om att tydligt förklara vårt uppdrag och gränserna för detta. Det är huvudmannen, Mimers styrelse, som har det yttersta ansvaret för klagomålshanteringen. 

1. Kontakta verksamheten  

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till närmast berörd personal, t.ex. ditt barns pedagog, mentor eller lagledare. Personalen utreder och meddelar dig om/hur åtgärd kommer att ske. Personalen meddelar rektor om att ett klagomål har kommit in.

2. Kontakta rektor 

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektor. Rektor utreder då vidare orsaken till att klagomålet kvarstår. 

3. Kontakta skolchef

Om du vill kan du vända dig direkt till skolchefen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor.

Klagomålet lämnas skriftligt på avsedd blankett (Länk till klagomålsblankett) och mejlas till skolchef@mimer.org. Har du inte har möjlighet att mejla ditt klagomål går det bra att lämna blanketten till expeditionen på Utvägen 25, 761 63 Norrtälje, eller posta den.  

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 15 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. 


Självklart är vi även intresserade av positiva synpunkter, eftersom alla åsikter är en tillgång i vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Har du frågor om klagomålshanteringen?  

Kontakta skolchef, Linnéa Westring, skolchef@mimer.org

 

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.