Kvalitet

Årligt system för kvalitet Freinetskolan Mimer:

 • KVARTAL 1
 • Arbetsmiljöplan
 • Medarbetarenkät år 1
 • Våld- och hotenkät år 2 och 3
 • Delårsbokslut
 • Elevråd revidering etiska ledstjärnor, uppföljning trygga/otrygga-platser
 • Delårsuppföljning ledningsgrupp
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling, utvärdering och ny årlig plan
 • Analys av resultat SIRIS
 • Elevledda utvecklingssamtal
 • Sambedömning
 • Nationella prov
 • Mimerråd

 

 • KVARTAL 2
 • Våga-visa-undersökning
 • Budgetförslag år 2
 • Elevråd: revidering ordningsregler
 • Årlig utvärdering personal
 • Analys i arbetslag och ledning av årets resultat betyg, NP
 • Terminsutvärdering elever och barn
 • Sambedömning
 • Nationella Prov
 • Betyg
 • Mimerråd

 

 • KVARTAL 3
 • Ledningens utmaning år 1
 • Elevråd: etiska ledstjärnor
 • Uppföljning Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevledda utvecklingssamtal
 • Kommunens kvalitetsredovisning förskolan
 • Introduktionsprogram nyanställda
 • Lönerevision
 • Mimerråd

 

 • KVARTAL 4
 • Trygga/Otrygga-undersökning
 • Skyddsrond
 • Grupputvecklingssamtal om kvalitetssystem
 • Stämmobeslut om budget år 1 bokslut år 0
 • Årlig redovisning systematiskt kvalitetsarbete år 0
 • Enhetens mål år 1
 • Elevråd: Likabehandlingsplan
 • Freinetutbildning personal
 • Freinetutbildning föräldrar
 • Betyg
 • Terminsutvärdering elever och barn
 • Nationella prov
 • Lönerevision
 • Mimerråd