Ledighetsansökan

 

Ledighetsansökan görs via Schoolsoft. Använd länken nedan för att nå Mimers inloggningssida.

LEDIGHETSANSÖKAN - KLICKA HÄR

 

ANSÖKAN OM LEDIGHET FÖR ELEV

I Sverige råder skolplikt och det är vårdnadshavarens ansvar att eleven fullgör sin skolplikt.

Enligt skollagen (2010:800) 7 kap. 18 § får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl, får längre ledighet beviljas.

Under perioderna för nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 är skolan mycket restriktiv med att bevilja ledighet. Provdatum finns på skolverkets hemsida.

Arbetslagsledaren beslutar om ledighet kortare än 10 dagar. Rektor beslutar om ledighet längre än 10 dagar. Det görs alltid en samlad bedömning av elevens situation inför beslutet.

Ledighetsansökan ska lämnas in via Schoolsoft senast fyra veckor innan den planerade ledigheten.

Om ni är två vårdnadshavare kommer skolan att sätta status Inväntar svar från annan vårdnadshavare. I detta fall måste elevens andra vårdnadshavare logga in i SchoolSoft och bekräfta ansökan.

När skolan beviljar ansökan blir eleven automatiskt frånvaroanmäld från lektionerna som finns de dagar ansökan avser. På samma sätt blir eleven frånvaroanmält om det finns rapporterade tider på fritids dessa dagar.

Om eleven är frånvarande trots att ledighet inte beviljats hanteras frånvaron som ogiltig

 

 

 

 

 

 

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.